Trianoni megemlékezés 2015

 

A trinoni békediktátum 95. nemzeti gyásznapjára emlékezzünk, hogy gyászoljuk elveszett országrészeinket az egykor hatalmas és erős hazánkat ért igazságtalan és gyalázatos döntés miatt. 95 évvel ezelőtt Jézus Szíve hónapjának első péntekén lett kiválasztva ez a nemzet, hogy Óriásból a legkisebb legyen és a keresztre feszített Úr öt sebének győzelmében részesedhessen.  A szabadkőműves hatalom halálra szánt minket, halálra ítélt , de még élünk, ha vezetésünket megszerezték és nemzetünket kifosztották is.  Vajon miért történhetett ez meg?  //1914.juniusában Sarajevóban pánszláv és szabadkőműves érdekek miatt meggyilkolják Ferenc Ferdinánd trónörököst és emiatt a szerbiának küldött ultimátummal gyakorlatilag megkezdődik az I. világháború. Magyarország nem akarta a háborút. és egyetlen államférfiként Európában gróf Tisza István miniszterelnök ellenezte a bécsi koronatanácson a döntést. A háború alatt a magyar csapatok kitűntek bátorságukkal szinte minden fronton. 1918-nyarára kimerültek a központi hatalmak, békét kötnének de a kegyelemdöfést számunkra a hátországban végbement Károlyi hatalomátvétel dönti el. November 1.-én Károlyi rendeletet ad ki, hogy a magyar csapatok tegyék le a fegyvert, de a vezérkar fõnöke a parancsot visszatartja és azt csak nov.2.-án este továbbítja. Közben a Padovai tárgyalásokat befejezik és nov.3.-án kihirdetik a  Diaz féle fegyverszünetet, mely demarkációs vonalként Magyarország eredeti határait jelöli számunkra meg. Károlyi (hiúsága miatt, hogy ő kössön békét) azonban küldöttségével Belgrádban nov.13.-án aláír egy hazánkat jelentősen megcsonkító másik békeszerződést Franchet d’Esperey tábornok elõtt, melyet jellemez a küldöttség egyik tagjának Hatvani-Deutsch Lajos emlékiratában a tábornoktól elhangzott mondatai: „ Hát ilyen mélyre süllyedtek ?"Önök mind zsidók?". Hazánk háborús vesztesége ~ 661.000.-halott, ~ 734.000 hadifogoly és 743.000 sebesült . A világháborút lezáró béketárgyalások 1918.január 18.-án kezdõdnek Versailles-ben ( Trianon palotában )számunkra megalázó feltételekkel. A nagyhatalmi békediktátum – ellentétben a Wilson féle önrendelkezési jogban  foglaltakkal - hazánk területének 72 % -át ( 232.000 m2 ), népességének 64 %-át ( 13.370.000 lakóst ), magyar ajkú lakósainak 30 %-át ( 3.424.000 fõ ) csatolta el hazánktól. Hiába volt minden beadvány, tiltakozás - az ország megmaradása volt a tét-, az irat aláírhatatlannak minősített – különösen a népek önrendelkezési jogának megsértése miatt – 1920. május 19.-én a békeküldöttséget vezető gróf Apponyi Albert bejelenti a békeküldöttség lemondását.  A békeszerződést ezért dr Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ(író)és meghatalmazott miniszter látta el kézjegyével 1920.junius 4.-én a kormány megbízásából. A diktátum aláírásával , majd annak ratifikálásával gazdaságilag, szellemileg és húsunkban is megcsonkított ország lettünk. Szétesett vasúthálózatunk, elvették ércbányáinkat , ásványi lelőhelyeink többségét, erdeink 90 %-át. Kötelezték szétzilált gazdaságunkat tetemes jóvátételre és minimálisra (35.000 fő)korlátozták hadseregünket. Feltételezhetően a minden vesztes fél között is legsúlyosabb veszteség hazánkat a tárgyalások ideje alatt lezajlott  bolsevik hatalom hatására érte, de közrejátszott a Németországtól való félelem is, akit meg akartak fosztani erős csatlósától. A nemzetáruló „vörös gróf”Károlyi, Kun(Kóhn) Béla, Szamuely(Sámuel) Tibor és társaik, összességükben a bolsevik hatalomtól való európai gyűlölet is közrejátszott a nagyhatalmak döntésében.//

A legkiemelkedőbb ok azonban a XIX .század végére jelentősen megerősödő szabadkőműves világhatalom törekvései, elhatározott akarata volt. A pénzvilág maga alá gyűri egymás után az országokat, a Mediciek és Fuggerek egykori hatalma megfakul, a Rothschild és Rockefeller családok diadalmaskodnak és a pénzvilág hatalma hálózza be az egész világot, A Rothschildok három európai hírügynökséget uralmak, a német Wolff, az angol Reuterst, a francia Havas -t. Wolff nevű cégüket használják fel a német nép háborús uszítására. Ettől kezdve alig van a Rothschildokról hír hiszen alapvetően uralják a hírszolgáltatásokat. A média az övék.

A szabadkőművesek meggyilkolják Ferenc Ferdinánd trónörököst (Narodna Orana páholy, Cabrinovics, Princip, Grabez) Kitör a megjósolt I. világháború, melynek célja a cári Oroszország és az Osztrák-Magyar monarchia megdöntése , megsemmisítése. Ebben a háborúban a német Rothschildok kölcsönzik a pénzt a németeknek, a brit és a francia Rothschildok kölcsönzik a  pénzt a franciáknak.

Németország bár megnyeri a háborút gyakorlatilag, de kivérzik és fegyverszünetet ajánl Angliának, akik fontolgatják azt, de egy Rothschild ügynök Louis Brandeis vezetésével küldenek egy cionista küldöttséget Amerikából Nagy-Britanniába és  ígéretet, hogy Amerika hadba lép a brit oldalon, feltéve, hogy a britek egyetértenek abban, hogy a Palesztina földjét megkapják Rothschildok.

A Rothschildok azért akarták Palesztínát, hogy megerősítsék keleti állásaikat és saját zsidó területet alakítsanak ki , saját hadsereggel amelyet , mint agresszor használhat. Az I. Világháborún csak Rockefelleréknek 100 millió $ hasznuk volt.

A Rothschildek javasolják , hogy a béke érdekében (hiszen a háborúkat ők csinálják) hozzanak létre egy világkormányt és ezért megalakul a Népszövetség. Kevesen fogadják el , így hamarosan elhal.

Paul Warburg /FED elnöke, Wilson(szabadkőműves) pénzügyi tanácsadója, Kuhn és Loeb egyik igazgatója/, Max Warburg /német titkosszolgálat vezetője, császár pénzügyi tanácsadója/ Colonel Edward House /Wilson személyi tanácsadója/, John Foster Dulles és Allan Dulles /Kuhn és Loeb-tól/, Alfred Milner /angol szabadköműves, Lenint 21 millió rubelrel támogatta/. Lloyd George brit miniszterelnök tanácsadója Sir Philip Sasson, Mayer Amschel Rothschild leszármazottja, a brit titkos tanács tagja /ő bombáztatta le a II. VH idején a német városokat és munkás negyedeket, kivéve az ipari kerületeket/. Clemenceau francia miniszterelnök tanácsadója George Mandel született Jeroboam Rothschild. Magyarországot, mint zsidó célterületet halálra ítélik és odavetik a szabadkőművesek bosszújának. (Benes , Masaryk, Wilson) 1915.-ben Eduard Benes így ír: " Pusztítsátok el Ausztria-Magyarországot!"

A bázeli  konferencián születik meg a döntés, hogy Izrael zsidó állam lesz és Palesztína az angolok kezében van ameddig az átadást el nem intézik, Ekkor Palesztínában kevesebb, mint 1 % zsidó lakott! A konferencia házigazdája és elnöke Edmund de Rothschild báró volt.!!!!

Magyarországot az immár 900 éve a Szent Korona Tanokra alapozott történelmi alkotmánya védi, mely védőhálót még a nagy hatalmú pénzvilág sem tudja áttörni jelzálog rendszerével.(Ősiség törvénye) Árpád házi szentjeink sora, Szent István öröksége, Mária Országa a keresztény hit védelmezője mind rólunk szól, a Szűzanya oltalma alatt álló szakrális Magyarországról. II. András óta a mindenkori Magyar király egyben Jeruzsálem királya is , sőt Szent István apostoli királysága által örökös Jus exluzive joggal bír, tehát megvétózhatja a pápaválasztást is. Ne higgyük, hogy ez kis dolog, hiszen így akadályozza meg Ferenc József császár (magyar apostoli királyi jogánál fogva)az első szabadkőműves pápa Rampolla bíboros beiktatását.  De nagy árat fizetünk érte.  A világháborút követő béketárgyaláskor Edvard Benes szabadkőműves társa André Tardieú dühvel és gyűlölettel fűzi hozzá a Monarchia feldarabolásához: - „Magyarország semmiképpen nem számíthat részvétre.” és ebben a szabadkőműves gyűlöletben a szövetségesek mind osztoztak. (pl. Clemanceau menye magyar volt, Michnay Ida)

Az amerikai küldött Bowman ezt a meggyőződéses gyűlöletet így mondja el: - „ Minden lehető alkalommal a gyűlölet fogható bizonyítékát kellett mutatni az ellenséggel szemben. Magyarországot a Versailles-i szerződésben nem a bűnei miatt, hanem a hite miatt feszítették keresztre. A fanatikus szabadkőműves gyűlölet és prédalesés áldozata lett.”  A világháború úgy ér véget, hogy Amerika belép a háborúba.  Azzal győz, hogy az Amerikai Egyesült Államok Elnöke Thomas Woodrow Wilson meghirdeti azt az örök békét, amely azzal válik örökbékévé, hogy nem diktátumok, hanem népszavazás fogja eldönteni a határvitákat.  Nem győztesek és legyőzöttek fognak tárgyalni egymással a béketeremtés asztalainál hanem egyenrangú nemzetek akiket egyképpen megillet a legszentebb jog: a népek önrendelkezési joga. Wilson azonban Versaillesben és Trianonban szembefordul hirdetett eszméivel, megtagadja nyilatkozatait, korábbi önmagát és a saját elképzelései helyett Masarykéit és a szabadkőműves utasítást fogadja el. Tomáš Garrigue Masaryk elsőrendű célja a Monarchia földarabolása és újabb soknemzetiségű birodalmak létrehozása (Csehszlovákia, Jugoszlávia, Nagy-Románia)  Ma már tudjuk , hogy az újonnan létrehozott államok egyike sem volt életképes és feloszlottak. Feloszlottak, de elrabolt területeink mégsem kerültek vissza hazánkhoz, mert lakájkormányaink mindegyike félt a nemzetéért kiállni a nagytőkével szemben. Előbb Kárpátalját és a felvidéket játszották el „kitűnő kormányaink”, majd rossz hozzáállás miatt a délszláv eseményeket és a Románok EU csatlakozását sem használtuk ki nemzeti érdekeink rendezésére. Az I. világháborút követő két év alatt , Trianon előkészítésének éveiben Európában az Igazság kultuszát felváltotta az Amerikából beáramló Hazugság kultusza.  Fejtő Ferenc így ír: - „ ..az Osztrák –Magyar Monarchiát a Franciaországban és Nagy Britanniában eluralkodott általános osztrák gyűlölet tette tönkre, melynek élharcosai a szabadkőművesek voltak, akik régóta várták a leszámolást klerikális főellenségeikkel….” Az előkészítő tárgyalásokon hihetetlen hazugságok kerülnek a jegyzőkönyvekbe. Pl.1919 február1 –én a Tizek Tanácsa előtt tartott beszédében Ion Brajtianu kijelenti , hogy a Magyarországtól elcsatolt területek - ”vissza kell kerüljenek Romániához” és bár mindannyian tudják , hogy e területek soha nem tartoztak Romániához, mégis hagyják, hogy így kerüljenek be a jegyzőkönyvbe. A hazugságokon túl óriási hiba volt , hogy hazánk védekezési mechanizmusát szétverték , hadseregünk lefegyverezték a  Linder Béla féle hazaáruló pribékek. A beteg vörös gróf Károlyi Mihály és a Jászi Oszkár féle politikusok ( Jászi a Martinovics nagypáholy alapítója, jelenleg is páholy van róla elnevezve hazánkban), majd a hazáját, koronáját is kiárusító Kun Béla ( 1904-ig Kóhn Béla) kormánya ült rá a nemzet tüdejére, hogy levegőt se tudjon venni.  De a történelmi Magyarország megmaradt volna  egészben vagy majdnem teljesen egészében ha a győztes Wilson ragaszkodik eszméihez, elveihez , nyilatkozataihoz, mert az önrendelkezési jog alapján tartott népszavazás a hazánkra nézve kedvező eredménnyel zárulhatott volna.  Mindenki sejtette hogy ezért nem tartották meg a népszavazásokat.  De a történelmi Magyarország megmaradt volna akkor is , ha méltóképpen védekezik, amikor a román és cseh csapatok megkezdték területének megszállását. (jogtalanul, hiszen a világháborúnak vége volt, a békeszerződések pedig még nem zárultak le), jó példa erre a Lukács Béla és Kratochwill Károly által Kolozsváron létrehozott Székely hadosztály (1700 - később 12.000 Fő) Semmi sem felfoghatatlanabb a magyar történelemben(bár látva ezen erők mai akcióit kikövetkeztethető), mint a Károlyi – Jászi féle politikusok magatartása, akik a honvédelem megszervezése helyett a magyar önvédelmi ösztönt ébren tartó Szent Korona Tant és az egész magyar közjogot, közjogi intézményrendszert tapossák el nagy diadallal.  Aztán a tragikus következményeket látva átadják sértődötten a hatalmat egy Moszkvából küldött keresztényidegen bolsevik csoportnak. A Trianont előkészítőknek igen nagy szükségük volt a szabadkőművességet kiszolgáló Károlyi Mihályokra, Jászi Oszkárokra és igen féltek a Tisza Istvánoktól.  Ugye érzik a párhuzamot a mai politikai viszonyokkal. Trianon a kezdet, a keresztre feszítés. Most folyik nemzetünk haláltusája, és ezt a megrendítő halál, majd a feltámadás követi. Egyértelmű a krisztusi út , melyet az anya országa kell , hogy megéljen. Mert Magyarország a Regnum Marianum , Mária országa. Tudjuk, hogy ez mit jelent. Már az őskinyilatkoztatásban benne van a magyar küldetés:- „Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba.” Tehát a győzelem az asszony ivadékából ered és ez a krisztus útja.  Az asszony ( a szűzanya)  elérhetetlen a kígyó (a sárkány –a sátán – a szabadkőművesség) számára, de az asszony népe , a krisztusi utat járó szakrális Magyar Királyság és annak lakossága az elérhető volt és elérhető most is.  Ez vagyunk mi Magyarország népe, az asszony népe a Regnum Marianum.  Ezt az utat kell nekünk járni és ezt a feladatot kapta az Úrtól nemzetünk, melyet teljesíteni is fog kellő időben, mert genetikailag kódolva van génjeinkben.

Visszatérve nemzeti tragédiánk eddigi legnagyobb csapására, megállapítható , hogy Trianon óta a Nemzeti Egység az,  melynek szükségességéről talán a legtöbbet és legőszintébben szokás beszélni.  Nemzeti egység azonban azért nem tud kialakulni, mert a tudatos szétverés , a titkosszolgálati nemzetellenes akciók, a pénzügyi oligarchia láthatatlan hadserege és jól látható talpnyalói, a nemzeti érdekektől elrugaszkodó pártérdekeket kiszolgáló pártokrácia  (pl.a lakosság érdekeinek ellentmondó frakciófegyelem stb.), az ősturáni pogány vallások elővétele és ezzel a kereszténység tudatos gyengítése mind-mind a nemzeti egység ellen dolgozik. A többségében döntő központi kérdése a nemzeti egységnek a közös értékeinket mindig védő Szentkorona Tanra alapuló történelmi alkotmány jogfolytonosságának maradéktalan helyre állítása (nem reformja) , a keresztény Magyarország hitének megszilárdítása, a bukott liberalizmus megosztó (szalámizó) technikájának megállítása, az erős nemzeti nevelés és nacionalista identitás adhat megoldást. Az idegen érdekeket kiszolgáló , nemzetünket szétforgácsoló , a világ magyarjait megtagadó, a tett nélküli szavakkal operáló politikusaink jelenleg nem szolgálják teljes szívvel hazánk érdekeit.  A Trianon utáni kényszerpályán a magyar politika a jogfolytonosság helyreállításával , a Szentkorona-tan megbecsülésével nemcsak a magyar trianoni pszichózis legyőzésének teremtette meg a feltételeit, hanem a magyar állam megerősödésének és Trianon revíziójának is.  Ha nem így lett volna nem kerülhetett volna sor 1938-40 között elveszett területünk egy részének visszacsatolására háború nélkül, mellyel európai középhatalommá válunk(170.000 km2).  A stabilizálás első lépése akkor is és most is kizárólag a jogfolytonosság helyreállítása lehet. Ahogyan a népszuverenitás elvével Károlyiék óta oly sokan visszaélnek napjainkig és forgatják a manipuláció fegyverét,  ezért a jogfolytonosság helyreállításának legfőbb garanciája a Szentkorona –tan hatálytalaníthatatlansága. Ez pedig azért megkérdőjelezhetetlen, mert miképpen egykor a király sem, úgy a nemzet sem határozhatja meg a Szent Koronához való viszonyát. Magyarországon a főhatalom alanya csak a Szent Korona lehet, mely földi és égi királynőnk régense. 1920-ban a nagyhatalmak amerikai segítséggel keresztre feszítik az országunkat, 1947-ben Párizsban megerősítik ezt,sőt megtoldják az elvett területeket még három faluval. 1956-ban Amerika megegyezik a megszállókkal és veszni hagy minket, 1989-óta tudatosan gyarmattá tesznek minket, majd EU rabszolgává,  mit várunk tehát másoktól, Amerikától, az Európai Unió-tól.  Nekünk a saját keresztény védelmi rendszerünkre van újra szükség, nekünk a nemzeti akaratra van újra szükség, nekünk nem kell senki földje, de nem is adhatjuk a miénket sem soha föl. Ha tudjuk ésszel és nemzeti politikával, ha nem elbukásra ítélt erővel, de meg kell mutatni a világnak revíziós igényünket, hogy él még a magyar és nem adja fel hazáját a keresztény Magyarországot, ha kell élete és vére árán sem. A magyar nemzet újjáépítését a kereszténység belső megerősítésével, újjáélesztésével kell kezdenünk, mielőtt a hitetlenség és a Sátán szolgái hatalmasodnak el felettünk. Hit és erkölcs nem válhat külön. Ezt követeli tőlünk Szentjeink és keresztény dicső őseink sora, véráztatta magyar földünk jajkiáltása és gyermekeink jövője egyaránt. Ma megint nekünk kell utat mutatni az Európai Uniónak, hogy igenis keresztény Európát akarunk építeni, melynek ma is utolsó bástyája a lassan gyarmati sorba süllyesztett Magyarország. Nem fogunk elveszni, mert ha ez megtörténne akkor összeomlik Schuman és Adenauer műve az egész Európai Unió és vereséget szenved az egész keresztény világ. Ezzel szemben mi tudjuk, hogy királynőnk rátapos a kígyó fejére, így a gonosz soha nem győzedelmeskedhet a világ felett. A Szűzanya győzelmével pedig annak Szent Koronája ragyogja be újra a Kárpát medencét, az egykori Szent Korona országait, a valódi Közép Európai Úniót.

Ezért soha nem mondhatunk le őseink vérrel áztatott földjéről és egyetlen magyar ajkú testvérünkről.

" Amit az erő és hatalom elvesz, azt idő és a kedvező szerencse visszahozhatja! De, amiről a nemzet önmaga lemondott, annak a visszaszerzése mindig nehéz és kétséges!" Deák Ferenc

 

Ezért mondjunk ma is három nemet :

 

"Tri a non"  NEM NEM NEM - SOHA

 

v.lg.Mireisz Tibor

 

1253307858_72_143003.jpg